Wens naar meer werkgelegenheid concreet

rapportenAllemaal willen we dat er zich in Zutphen meer werkgelegenheid aandient. Maar hoe maak je dat concreet? Meer werkgelegenheid betekent dat de gemeente nieuwe ondernemers moet aantrekken. De Stadspartij diende tijdens de Algemene Beschouwingen een tweetal moties in om het vestigingsklimaat voor ondernemers aantrekkelijker te maken.

In de motie ‘Aantrekkelijke vestigingsfaciliteiten’ roept de Stadspartij op om zo spoedig mogelijk een pakket maatregelen te nemen, om onder andere de vergunningstrajecten te versnellen. Opgeroepen wordt om ondernemers goed te begeleiden in het traject en hen zo snel mogelijk vanuit één aanspreekpunt te helpen. Ook wordt gepleit voor een compensatieregeling voor startende ondernemers en voor ondernemers die zich willen vestigen in leegstandsgebieden, als het gaat om resp. gebruikerslasten en uitgaven van de OZB.

De motie ‘Acquisitie bedrijven voor Zutphen’roept om om een commercieel bureau dat geschikt is en ervaring heeft, in te schakelen voor het aantrekken van bedrijven naar Zutphen. Een opdrachtformulering moet in samenspraak met de raad worden opgesteld en ook moet er een goede financiële dekking voor gevonden worden.

Een derde motie die misschien niet direct, maar wel indirect met ondernemers te maken heeft, is de motie Meer focus op onderwijs’ die de Stadspartij ook indiende tijdens de Algemene Beschouwingen. Hierin wordt opgeroepen om onderwijs, ondernemers en overheid beter op elkaar aan te laten sluiten. Om een platform op te richten waarin uitwisseling van kennis, ondersteuning en samenwerking gestalte krijgt. Waar nieuwe initiatieven een plek krijgen en ook buiten de eigen regio wordt gekeken. Door middel van zo’n netwerk kunnen bedrijfsleven en onderwijs beter op elkaar worden afgestemd. Binnenkort worden de moties in de raad besproken.