Vragen over opvolging cultuurnota 2016

Na bijna een half jaar is er nog geen nieuwe stichting die cultuur en erfgoed in de gemeente Zutphen meer op de kaart zou moeten zetten en doen verhalen de ronde dat al gesubsidieerde instanties aanspraak maken op de incidentele cultuursubsidie. Dit is voor de Stadspartij aanleiding om het college schriftelijke vragen te stellen.
In oktober 2016 is met het vaststellen van de Cultuurnota meer aandacht voor het culturele klimaat gekomen: het stimuleren van cultureel ondernemerschap, de beleving van erfgoed en de komst van een cultuurmakelaar vormen onderdeel van de nieuw uitgezette koers. Als partij zijn wij blij met deze goede voornemens omdat een bloeiende cultuur bijdraagt aan een leefbare gemeente. Alleen nu het niet lijkt te lukken een stichtingsbestuur samen te stellen, en daarmee de voorgestelde cultuurmakelaar aan te stellen, is de vraag hoe uitvoering te geven aan deze plannen.
Overigens hebben wij al een aantal keer aangegeven overlap te voorzien in de toebedeelde taken aan de verschillende organisaties en personen en zouden wij graag tot een eenvoudiger constructie komen waarbij een groter deel van het budget rechtstreeks ten goede komt aan het initiëren van culturele initiatieven en het voor een breder publiek toegankelijk maken daarvan. Juist kleinschaliger activiteiten geven meer kleur aan de stad en bieden mogelijkheden voor uiteenlopende doelgroepen. De incidentele cultuursubsidie is in het leven geroepen naast subsidies voor bijvoorbeeld de Hanzehof of Stichting Zutphen Promotie en primair bedoeld om deze activiteiten te stimuleren. Via de gestelde vragen willen wij te weten komen of het geld op de juiste plek terecht komt.