Vragen over duurzaamheidsgehalte Biomassacentrale

Langdurige stilte rondom de Biomassacentrale Zutphen en nieuwe ontwikkelingen zijn voor de Stadspartij aanleiding om het college van B&W vragen te stellen.
Naast informatie over de huidige stand van zaken wil fractievoorzitter Dorien Bogerd weten waarom er nog steeds geen bestemmingplan is voor Fort de Pol, terwijl daar in 2012 al een aanzet toe gemaakt is en juist het ontbreken daarvan leidde tot commotie bij het verstrekken van een omgevingsvergunning op die plek voor de Biomassacentrale. Ook heeft de gemeente in september 2017 afspraken gemaakt met Solarfields over een zonnepark op een ander deel van Fort de Pol waarbij een termijn voor realisatie is afgesproken. Een soortgelijke afspraak voor de Biomassacentrale ontbreekt waardoor het mogelijk is dat het betreffende stuk grond er ruim drie jaar na het verstrekken van een vergunning nog hetzelfde bij ligt én bovendien niet beschikbaar is voor andere geïnteresseerden.
Tot slot wordt de duurzaamheidsambitie steeds belangrijker. De provincie Gelderland heeft eind oktober vorig jaar besloten alleen biomassaprojecten te stimuleren die hun grondstof binnen een straal van 100 km kunnen betrekken. De gemeente Zutphen is actief lid van het Gelders Energieakkoord dat strenge duurzaamheidseisen aan biomassa stelt op onder andere het gebied van voedselzekerheid, biodiversiteit, emissies naar bodem, water en lucht, welvaart en welzijn. En tot slot blijkt uit een onlangs door Eefde Tegen-wind gehouden enquête het draagvlak binnen de Zutphense politiek veranderd: waar in 2014 nog vrijwel alle partijen neutraal of positief tegenover de Biomassacentrale Zutphen stonden, zijn nu in ieder geval vier van de tien partijen tegen en worden er diverse kritische kanttekeningen geplaatst. Vandaar de vragen aan het college of de Biomassacentrale Zutphen voldoet aan alle duurzaamheidsvoorwaarden en zo nee, wat zij daaraan gaat doen.
De Stadspartij is van meet af aan tegen de komst van de Biomassacentrale Zutphen. Houtige biomassa die nodig is voor de vergassing lijkt te weinig aanwezig in de directe omgeving waardoor deze van ver moet komen of het alternatief is extra bomen te kappen, natuurwaarden worden aangetast door de hoogte en locatie van het gebouw, het werkgelegenheidsargument is met 12 voornamelijk gespecialiseerde banen nauwelijks relevant te noemen en bovendien kost het de gemeenschap een aanzienlijke 96 miljoen euro aan subsidie.