Stadspartij zet wederom groene stappen

Ballonnen

Ook in economisch mindere tijden blijft één van de speerpunten van de Stadspartij: een groene, duurzame samenleving.  Opnieuw zijn er een paar stappen gezet in die richting; twee moties die de Stadspartij samen met GroenLinks en het CDA heeft ingediend, zijn aangenomen. Één van de moties gaat over het actief tegengaan van het oplaten van ballonnen tijdens feestelijkheden, de tweede motie vraagt om een duurzaamheidsparagraaf toe te voegen aan raadsvoorstellen en collegebesluiten.

In de ambitie die Zutphen heeft om meer in te zetten op Cleantech en energieneutraliteit, is het raadzaam om zoveel mogelijk bewustzijn te kweken over duurzaamheid. Ook raadsleden, college en beleidsmedewerkers zouden zich bewust moeten zijn van wat de effecten op milieu en duurzaamheid zijn van een bepaald raadsbesluit of collegevoorstel. Om de effecten zichtbaar te maken, wordt nu onder elk voorstel en besluit een duurzaamheidsparagraaf toegevoegd. De effecten in de breedste zin van het woord worden hierbij aangehaald; effecten op het gebied van milieu, groen, energie en sociale duurzaamheid zoals Social Return on Investment.

Ballonnen
Het ontmoedigen van het oplaten van ballonnen past uitstekend bij de motie die in de Tweede Kamer in 2014 al is ingediend. Gemeenten worden hierin opgeroepen om het oplaten van ballonnen tegen te gaan. Langs de Nederlandse kusten vormen ballonnenresten één van de meest voorkomende vormen van afval. Het zorgt voor een gigantische hoeveelheid zwerfafval. Dieren raken er in verstrikt of eten het en stikken erin. De aangenomen motie roept op om bij gemeentelijke evenementen geen ballonnen meer op te laten of uit te delen. Daarnaast wordt een oproep gedaan om ook bij het verstrekken van vergunningen het gebruik van ballonnen te ontmoedigen. Ook komt er in de APV een verbod op het oplaten van wensballonnen en wordt de gemeente verzocht zoveel mogelijk de dialoog te zoeken met bewoners om de thema’s milieu, dierenwelzijn en brandveiligheid te bespreken.

In april werd de motie Energieneutraal Bouwen aangenomen die de Stadspartij samen met D66, ChristenUnie en CDA indiende. De gemeente wordt hierin opgeroepen zoveel mogelijk aan te sturen op energieneutraal bouwen door het gesprek op te zoeken met bouwondernemers en particulieren die een bouwvergunning hebben aangegaan, het beleid waar nodig aan te passen en zelf inzicht te verwerven in de mogelijkheden van energieneutraal bouwen. Nog voor het zomerreces koppelt het college de eerste vorderingen terug aan de raad.