Stadspartij wil samenleving betrekken bij Voorjaarsgesprek 2018

Afgelopen raadsperiode is op diverse informele en formele momenten door meerdere partijen aangegeven dat zij meer in contact wil staan met de samenleving. De Voorjaarsnota – of het Voorjaarsgesprek zoals we dat sinds enige tijd noemen – leent zich daar goed voor omdat we dan een inhoudelijk gesprek op hoofdlijnen hebben over het te voeren beleid de komende jaren.
Maar helaas komt deze wens om de samenleving meer te betrekken bij de raad onvoldoende of zelfs niet uit de verf.
2014 was het jaar waarin de coalitieonderhandelingen nog gaande waren en was de bespreking van de voorjaarsnota zeer beperkt. Op 19 juni 2015 is er een aanzet gemaakt door in 4 subgroepen te discussiëren over diverse onderwerpen. Hoewel de opkomst laag was en de stukken niet voor de gasten beschikbaar werd in zijn algemeenheid ervaren dat dit wel een goed begin was om op verder te borduren. Het jaar daarop, op 9 juni 2016, werden de 6 speerpunten in twee rondes besproken met een select gezelschap van specifiek genodigde partnerorganisaties. En afgelopen juni? Toen waren we weer terug bij de oorspronkelijke situatie en was er geen inbreng vanuit de samenleving mogelijk…
De twee jaar geleden door GroenLinks ingediende en raadsbreed aangenomen motie voor een Burgerbegroting is een manier om inwoners te betrekken bij besluitvorming, maar hoewel er in de betreffende raadswerkgroep naar wordt gestreefd daar met het voorjaarsgesprek 2018 een vorm voor te hebben gevonden, is het nog onduidelijk of dat ook daadwerkelijk gaat lukken.
Wat de Stadspartij betreft is het gesprek met inwoners, organisaties en bedrijven uit onze gemeente er volgend jaar in ieder geval wel, op welke wijze dan ook! Bij deze hebben wij daarom het onderwerp geagendeerd met de oproep te komen tot voorstel om ervoor te zorgen dat eerdere voornemens niet blijven bij goede bedoelingen, maar omgezet worden in daden. En uiteraard geldt dat niet alleen voor 2018 maar ook voor de jaren daarna.