Programmabegroting 2018-2022

Allereerst dank aan een ieder die heeft meegewerkt aan de Programmabegroting 2018 – 2022. Het is een prettig leesbaar stuk dat een aantal voor ons belangrijke punten benoemt zoals meer aandacht voor cultuur en erfgoed, het uitbreiden van het zogenoemde ‘blauw en groen’ in stad en dorp en het stimuleren van energiezuinige of liever nog energieneutrale gebouwen. Overigens horen wat ons betreft schoolgebouwen ook zeker in het rijtje thuis.
Wat we graag een volgende keer wel meer terug zouden willen zien is het antwoord op de vraag: ‘Wat levert een bepaalde investering op voor de samenleving?’ Op pagina 8 staat bijvoorbeeld geschreven ’We willen dat inwoners zich welkom, veilig en uitgenodigd voelen om van onze diensten gebruik te maken en om ons feedback te geven.’ Maar hoe doe je dat? De koppeling met investeringen ontbreekt. Dit kan bijvoorbeeld zitten in cultuursverandering onder het programma ‘Zutphen Vooruit’ of in de stevige 1,3 miljoen waarvan het voorstel is die in ICT te gaan investeren. Het financieel beeld lijkt gunstig, maar komt voort uit de hogere inkomsten van de landelijke overheid en het aanspreken van reserves. De budgetten waar we in geval van nood op kunnen terug vallen zijn de afgelopen jaren flink geslonken. Het is prima om te investeren, maar mede daarom is onze vraag om heel inzichtelijk te maken wat we als gemeente willen bereiken met deze investeringen.

Op dit moment dienen we bewust geen nieuwe moties in; liever zien we dat al eerder aangenomen moties of toezeggingen uitgevoerd worden. Zo is er nu een Kopgroep ondernemers en overheid. Wij zouden graag zien dat onderwijs hier ook een plaats aan tafel krijgt zoals aangegeven in de motie ‘Meer focus op onderwijs’ die op 17 juni 2016 is aangenomen. Onze vraag aan de wethouder is of onderwijs onderdeel kan uitmaken van dit overleg en zo nee, hoe het onderwijs dan aangesloten wordt om het aanbod van scholing en vraag van bedrijven op elkaar af te stemmen? (Antwoord wethouder De Jonge: het Aanjaagteam Werkt zit aan tafel met zowel het ROC als VSO pro en dankzij de inspanning van Zutphen zit het onderwijs tegenwoordig ook aan tafel bij FactorWerk op de arbeidsmarktregio).
En een tweede motie ‘Aantrekkelijke vestigingsfaciliteiten’, ingediend tijdens de VJN 2016, is later aangehouden op toezegging van de wethouder dat de inhoud meegenomen zou worden in een beleidstuk economische ontwikkeling. In de programmabegroting staat wel iets over het maken van één informatiepunt, maar niet over versnelde vergunningsprocedures en eventuele andere uitnodigende regelingen voor ondernemers. Graag vernemen we van de wethouder welke plannen hiervoor zijn? (Antwoord wethouder Sueters: Wij zijn natuurlijk bezig met ondernemers en bijvoorbeeld met het Ondernemershuis, om te kijken wat zij nodig hebben om zich hier makkelijker te kunnen vestigen met welke vergunningen en de één-loket-gedachte.)
Andere moties over een schoon, duurzaam en flexibel mobiliteitsplan & het actualiseren van duurzaamheidsbeleid worden besproken in werkgroepen waar wij in vertegenwoordigd zijn en komen nog terug in de raad.

Tot slot nog een vraag en een verzoek. Het voorstel is een regisseur extreme woonoverlast met doorzettingsmacht aan te stellen? Wat gaat deze persoon meer of anders doen dan buurtbemiddeling en wijkteams? (Antwoord wethouder Withagen: Wat diegene gaat doen, is in extreme woonoverlastsituaties, die de afgelopen tijd behoorlijk zijn toegenomen, écht door te pakken en andere partijen daarop aan te spreken. De regisseur heeft het mandaat om onorthodoxe maatregelen te nemen. Vanwege die bevoegdheid en diens rol is hij ook direct gestationeerd onder en wordt inhoudelijk aangestuurd door de burgemeester.)
En op pagina 42 staat infrastructuur onderdeel is van het bedrijfsplan de Mars. Hierbij staan expliciet benoemd de digitale infrastructuur en elektriciteit. Wat ons betreft hoort daar ook zeker de ruimtelijke ontwikkeling bij, denk bijvoorbeeld aan een goede bewegwijzering en groene aankleding. Is de wethouder bereid dit eveneens mee te nemen in de plannen? (Antwoord wethouder Sueters: Ja, in het businessplan komen ook het groen en de bewegwijzering aan de orde.)

In een tweede deel hebben we een amendement ingediend, samen met GroenLinks en de PvdA, omdat budget voor de uitvoering van het Blauwboek in de begroting ontbreekt: amendement Blauwboek.