Uitstel motie behoud laatste Mars woningen

We hebben de motie voor het behoud van de laatste Mars huisjes (het laatste straatje aan de historische haven) nog even uitgesteld voor behandeling in de raad. Ook al dringt de tijd i.v.m. sloopplannen, naarmate wij dieper in de materie duiken komen er steeds meer nieuwe feiten boven water, waaronder ook onafhankelijke rapporten die bevestigen dat het laatste straatje wel degelijk historische waarde heeft. Zo ook spraken wij met een vertegenwoordiger van bouwbedrijf Heijmans, welke voor 2027 nog geen paal in de grond gaat slaan op desbetreffende Mars huisjes terrein. Lees verder…

Jongerenonderscheiding Zutphen, jaarlijks een feit!

Geen uitreiking jongeren/meander onderscheiding Zutphen 2016? Wij waren, samen met de fractie GroenLinks, dan ook hoogst verbaasd dat er tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie, geen jongeren onderscheiding kon worden uitgedeeld. Heeft Zutphen dan geen jongeren die er toe doen? Natuurlijk heeft Zutphen die wel, maar dan moet je ze wel opzoeken, namens de gemeente een inspanning leveren. Er zijn jongeren zat die er toen doen en zich inzetten! Lees verder…

Stadspartij strijdt voor behoud laatste woningen de Mars

De huisjes staan er nog, maar niet meer voor lang. Wat betreft de gemeente Zutphen en woonbedrijf Ieder1 gaat zo spoedig mogelijk de sloopkogel in het laatste stukje van wat ooit een bijzondere woonwijk was in Zutphen. De huidige tijdelijke bewoners van Het Dagelijks Bestaan zijn ondertussen gesommeerd te vertrekken, ook al hebben zij nog geen nieuwe locatie kunnen vinden. De Stadspartij vindt het eeuwig zonde. Lees verder…

Handelsverdragen TTIP, CETA en TiSA

Handelsverdragen worden in eerste instantie tussen landen gesloten om de handel te vergemakkelijken. Hier hebben wij niets op tegen. De zorgen die wij via de motie Handelsverdragen TTIP, CETA en TiSA willen overbrengen hebben met name betrekking op twee nadelige effecten die de verdragen kunnen hebben: het verlagen van de standaarden voor onder andere dieren, werknemers en onze gezondheid en op het invoeren van een investeringsgeschillensysteem naast onze huidige rechtspraak. Lees verder…

De Kaardebol verdient een duurzame toekomst

de-kaardebolDe Stadspartij heeft de motie ‘Een duurzame toekomst voor De Kaardebol’ ingediend omdat we ons zorgen maken over de huidige invulling van het terrein. De afgelopen maanden hebben de ontwikkelingen elkaar snel opgevolgd. Eind oktober heeft Driekant Buiten het contract als hoofdhuurder opgezegd en de gemeente is nu in gesprek met de andere huurders. Het voorstel van de wethouder is een aantal scenario’s te ontwikkelen en deze aan de raad voor te leggen. Verder lezen…

Project rivier in de stad Zutphen

rivier-in-de-stad

Tijdens de discussie over ‘De IJsselsprong’, plannen over grootschalige woningbouw rondom de Hoven binnen ons prachtige rivieren gebied, heeft de Stadspartij zich destijds als enige politieke partij tegen uitgesproken en verzet geboden. Het was een succes en maakte o.a. dat onze partij na de voorlaatste verkiezingen met veel support als grootste lokale partij zitting mocht nemen in het college, periode 2010-2014. Onder bezielende leiding van onze voormalig wethouder Hans la Rose, is het plan IJsselsprong in de vorige periode, omgevormd tot het huidige project ‘Rivier in de Stad’. Lees verder…

Uitkering + werken = geen financiële verbetering?

Bijstand - geld inleveren

In een jaar tijd hebben 410 mensen uit de bijstand een parttime baan gehad. Slechts 16 daarvan hebben geprofiteerd van de wettelijke mogelijkheid om een deel van hun inkomsten te behouden. Dit staat in een informatiebrief aan raadsleden die afgelopen vrijdag gepubliceerd is.
Eerder dit jaar stelde de Stadspartij schriftelijke vragen omdat zij vindt dat iedere bijstandsgerechtigde die inkomsten uit werk krijgt daar financieel op vooruit moet gaan. Lees verder…

Dikke dame in zwempak ruïneert historische stadsgezicht van Zutphen

dameDe Stadspartij Zutphen-Warnsveld is niet te spreken over het onlangs onthulde beeld van een metershoge dikke dame op een sokkel in een zwempak, vol in het zicht van de historische Berkelpoort. Het gaat hier om een activiteit langs de gehele Berkel, waarbij wat ons betreft sympathie voor het vrolijke beeld, zoals bijvoorbeeld de plek waarop het geplaatst is in Almen, maar niet vol in het zicht van deze historische locatie. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de afwegingen van de gemeente Zutphen om juist voor deze locatie te kiezen. Lees verder…

 

Publieksavond Blauwboek

weer-water-in-droge-gracht-martinetsingel

De plaatselijke afdelingen van GroenLinks, Partij van de Arbeid en de Stadspartij vinden dat de rivieren, sloten en vijvers in Zutphen en Warnsveld groener en fraaier kunnen zijn. De drie partijen hebben daar zelf ideeën over, maar hebben afgelopen maanden ook het publiek, bedrijven en organisaties gevraagd om suggesties aan te dragen. Op donderdagavond 17 november worden de ideeën gepresenteerd tijdens een publieksavond in de kantine van de IJsvereniging aan de Berkel. Lees verder...

Richting een aardgasloos Zutphen

Eind segasloos-wonenptember/ begin november bespraken we in de gemeenteraad de stand van zaken met betrekking tot onze ambitie energieneutraal te worden. Er zijn de afgelopen jaren heel wat acties ondernomen en er staan nog nieuwe plannen op stapel. Maar om ons doel in 2050 geheel overgeschakeld te zijn op duurzame energiebronnen te behalen vraagt de komende jaren flink meer inzet. Onze moties met suggesties voor Energieneutraal bouwen en het toevoegen van een Duurzaamheidsparagraaf worden vooralsnog helaas door het college on hold gezet. Gelukkig is er ook goed nieuws: wethouder Pennings liet gisteren weten zich te gaan inspannen om woningbouw zonder gasaansluiting mogelijk te maken!

Een duurzame toekomst voor De Kaardebol

de-kaardebolWij maken ons zorgen om voormalig duurzaamheidscentrum De Kaardebol. Door verstoring van de onderlinge verhoudingen tussen huurders is er het afgelopen halfjaar geen visie ontwikkeld of gezamenlijk inhoud gegeven aan een duurzame invulling. Ook ontbreekt bij het merendeel van de huurders een contract. Wat de situatie speciaal maakt is dat het gaat om een gemeenschapsgebouw dat invulling geeft aan een deel van het gemeentebeleid, met initiatieven die daar veelal al jaren zitten. Stadspartij Zutphen-Warnsveld roept daarom, samen met BewustZW en Lijst van Vliet, het college op deze waardevolle initiatieven te behouden en de huidige huurconstructie te herzien in de motie ‘Een duurzame toekomst voor De Kaardebol‘.

Annemieke Vermeulen nieuwe burgemeester Zutphen

annemieke-vermeulenOp 24 oktober heeft de gemeenteraad Annemieke Vermeulen bekend gemaakt als nieuwe beoogde burgemeester. De Stadspartij is blij dat er een vrouwelijke burgemeester wordt voorgedragen, omdat we het belangrijk vinden dat er ook vrouwen op vooraanstaande posities in het openbaar bestuur komen. We zijn ervan overtuigd dat mevrouw Vermeulen een verbindende rol kan vervullen, zowel richting de inwoners van Zutphen als richting gemeentelijke partners, en de gemeente Zutphen op de kaart weet te zetten. We feliciteren haar van harte met deze voordracht.

Protest reclame belasting, schriftelijke vragen aan het college

Diverse Zutphenreclamebelastingse (kleine) ondernemers, ZZP’ers  hangen op bedrijfspanden posters op met de tekst: ‘Dit is géén reclame’. Ze protesteren daarmee tegen de in hun ogen te hoge reclamebelasting. Ondernemers op bedrijventerreinen moeten, als ze een pand bestieren met een waarde van vijf ton of minder, per jaar 875 euro reclamebelasting betalen indien reclame uitingen op of aan het pand, maar vaak gaat het om zgn bedrijfsverzamel gebouwen. De Stadspartij is al sinds begin dit jaar met diverse ondernemers hierover in gesprek en wij delen hun punt van zorg. Op 19 augustus j.l. hebben wij het college middels schriftelijke vragen om opheldering gevraagd, wij vinden het o.a. belangrijk dat de gemeente Zutphen de dialoog aangaat met deze, veelal kleine en startende ondernemingen, maar die van groot belang zijn gezien de toch al zorgwekkende economische ontwikkelingen waar Zutphen mee te kampen heeft.  A.s. maandag 26 september wordt er een speciaal forum aan dit onderwerp besteedt n.a.v. een later ingediende motie door SP en CDA, wij zijn dan ook blij dat ook deze partijen onze zorgen en die van de ondernemers met ons delen.

Blauwboek

blauwboekDe Stadspartij, GroenLinks en Partij van de Arbeid vinden dat de rivieren, sloten en vijvers in Zutphen en Warnsveld groener en fraaier kunnen zijn. De drie partijen hebben daar zelf ideeën over, maar vragen ook het publiek, bedrijven en organisaties om suggesties aan te dragen. Alle ideeën worden verzameld in een Blauwboek en aangeboden aan gemeente, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe en Rijkswaterstaat. Uw eigen ideeën kunt u nog in september aanleveren via het emailadres jaapmeijerzutphen@gmail.com. Lees verder…

Duurzame economie in Zutphen

afbeelding-wereldeconomieIs duurzame economie mogelijk? En zo ja, hoe kunnen we dat toepassen in Zutphen? Op dinsdagavond 27 september organiseert de Stadspartij vanaf 19:30 uur een bijeenkomst in het Volkshuis. Pepijn van de Vorst geeft inzicht in de uitgangspunten van de blauwe economie van Gunter Pauli. Daarna onderzoeken we aan de hand van concrete voorbeelden wat deze manier van werken voor Zutphen kan betekenen. Er wordt een bijdrage gevraagd volgens het principe waardebepaling achteraf. Aanmelden graag via fractiestpzw@gmail.com Lees verder…

Wens naar meer werkgelegenheid concreet

rapportenAllemaal willen we dat er zich in Zutphen meer werkgelegenheid aandient. Maar hoe maak je dat concreet? Meer werkgelegenheid betekent dat de gemeente nieuwe ondernemers moet aantrekken. De Stadspartij diende tijdens de Algemene Beschouwingen een tweetal moties in om het vestigingsklimaat voor ondernemers aantrekkelijker te maken. Lees verder

Stadspartij zet opnieuw groene stappen

BallonnenOok in economisch mindere tijden blijft één van de speerpunten van de Stadspartij: een groene, duurzame samenleving.  Opnieuw zijn er een paar stappen gezet in die richting; twee moties die de Stadspartij samen met GroenLinks en het CDA heeft ingediend, zijn aangenomen. Één van de moties gaat over het actief tegengaan van het oplaten van ballonnen tijdens feestelijkheden, de tweede motie vraagt om een duurzaamheidsparagraaf toe te voegen aan raadsvoorstellen en collegebesluiten. Lees verder

Algemene beschouwingen 2016

Algemene beschouwingen 2016De Stadspartij is eigenzinnig, lokaal geworteld en toekomstgericht met hart voor natuur en cultuur. Een groene leefomgeving en bloeiende cultuur zijn tekenen van een samenleving in balans. Naast een gezonde economie vinden wij allerlei creatieve uitingen van mensen en een diversiteit aan flora en fauna erg belangrijk en op die twee vlakken houden wij ons als partij met name bezig. Maar de laatste jaren staan natuur en cultuur onder druk door het huidige economische model dat zijn houdbaar-heidsdatum bereikt heeft. Ook in de gemeente Zutphen hebben we te maken met minder werkgelegenheid, meer leegstand en een hoog aantal uitkeringsgerechtigden. Vandaar dat we besloten hebben ons – samen met de rest van de raad – de komende tijd te focussen op de sociaal-economische agenda. Lees verder…

Proeflokalen als inspirerend voorbeeld

SAMSUNG CAMERA PICTURESDe Stadspartij vergadert geregeld op bijzondere, inspirerende locaties. Onlangs waren de leden welkom bij Proeflokalen aan het Vispoortplein waar gezamenlijk gebrainstormd werd over een nieuw uit te zetten koers voor de partij. De locatie had werkelijk een inspirerende  uitwerking op de aanwezigen, want er kwamen mooie, concrete, actuele ideeën aan de oppervlakte, waarover binnenkort meer. De Stadspartij draagt het nieuwe initiatief Proeflokalen een warm hart toe. Lees verder