Uitkering + werken = geen financiële verbetering?

Bijstand - geld inleveren

In een jaar tijd hebben 410 mensen uit de bijstand een parttime baan gehad. Slechts 16 daarvan hebben geprofiteerd van de wettelijke mogelijkheid om een deel van hun inkomsten te behouden. Dit staat in een informatiebrief aan raadsleden die afgelopen vrijdag gepubliceerd is.
Eerder dit jaar stelde de Stadspartij schriftelijke vragen omdat zij vindt dat iedere bijstandsgerechtigde die inkomsten uit werk krijgt daar financieel op vooruit moet gaan. Lees verder…

Dikke dame in zwempak ruïneert historische stadsgezicht van Zutphen

dameDe Stadspartij Zutphen-Warnsveld is niet te spreken over het onlangs onthulde beeld van een metershoge dikke dame op een sokkel in een zwempak, vol in het zicht van de historische Berkelpoort. Het gaat hier om een activiteit langs de gehele Berkel, waarbij wat ons betreft sympathie voor het vrolijke beeld, zoals bijvoorbeeld de plek waarop het geplaatst is in Almen, maar niet vol in het zicht van deze historische locatie. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de afwegingen van de gemeente Zutphen om juist voor deze locatie te kiezen. Lees verder…

 

Publieksavond Blauwboek

weer-water-in-droge-gracht-martinetsingel

De plaatselijke afdelingen van GroenLinks, Partij van de Arbeid en de Stadspartij vinden dat de rivieren, sloten en vijvers in Zutphen en Warnsveld groener en fraaier kunnen zijn. De drie partijen hebben daar zelf ideeën over, maar hebben afgelopen maanden ook het publiek, bedrijven en organisaties gevraagd om suggesties aan te dragen. Op donderdagavond 17 november worden de ideeën gepresenteerd tijdens een publieksavond in de kantine van de IJsvereniging aan de Berkel. Lees verder...

Richting een aardgasloos Zutphen

Eind segasloos-wonenptember/ begin november bespraken we in de gemeenteraad de stand van zaken met betrekking tot onze ambitie energieneutraal te worden. Er zijn de afgelopen jaren heel wat acties ondernomen en er staan nog nieuwe plannen op stapel. Maar om ons doel in 2050 geheel overgeschakeld te zijn op duurzame energiebronnen te behalen vraagt de komende jaren flink meer inzet. Onze moties met suggesties voor Energieneutraal bouwen en het toevoegen van een Duurzaamheidsparagraaf worden vooralsnog helaas door het college on hold gezet. Gelukkig is er ook goed nieuws: wethouder Pennings liet gisteren weten zich te gaan inspannen om woningbouw zonder gasaansluiting mogelijk te maken!

Een duurzame toekomst voor De Kaardebol

de-kaardebolWij maken ons zorgen om voormalig duurzaamheidscentrum De Kaardebol. Door verstoring van de onderlinge verhoudingen tussen huurders is er het afgelopen halfjaar geen visie ontwikkeld of gezamenlijk inhoud gegeven aan een duurzame invulling. Ook ontbreekt bij het merendeel van de huurders een contract. Wat de situatie speciaal maakt is dat het gaat om een gemeenschapsgebouw dat invulling geeft aan een deel van het gemeentebeleid, met initiatieven die daar veelal al jaren zitten. Stadspartij Zutphen-Warnsveld roept daarom, samen met BewustZW en Lijst van Vliet, het college op deze waardevolle initiatieven te behouden en de huidige huurconstructie te herzien in de motie ‘Een duurzame toekomst voor De Kaardebol‘.

Annemieke Vermeulen nieuwe burgemeester Zutphen

annemieke-vermeulenOp 24 oktober heeft de gemeenteraad Annemieke Vermeulen bekend gemaakt als nieuwe beoogde burgemeester. De Stadspartij is blij dat er een vrouwelijke burgemeester wordt voorgedragen, omdat we het belangrijk vinden dat er ook vrouwen op vooraanstaande posities in het openbaar bestuur komen. We zijn ervan overtuigd dat mevrouw Vermeulen een verbindende rol kan vervullen, zowel richting de inwoners van Zutphen als richting gemeentelijke partners, en de gemeente Zutphen op de kaart weet te zetten. We feliciteren haar van harte met deze voordracht.

Protest reclame belasting, schriftelijke vragen aan het college

Diverse Zutphenreclamebelastingse (kleine) ondernemers, ZZP’ers  hangen op bedrijfspanden posters op met de tekst: ‘Dit is géén reclame’. Ze protesteren daarmee tegen de in hun ogen te hoge reclamebelasting. Ondernemers op bedrijventerreinen moeten, als ze een pand bestieren met een waarde van vijf ton of minder, per jaar 875 euro reclamebelasting betalen indien reclame uitingen op of aan het pand, maar vaak gaat het om zgn bedrijfsverzamel gebouwen. De Stadspartij is al sinds begin dit jaar met diverse ondernemers hierover in gesprek en wij delen hun punt van zorg. Op 19 augustus j.l. hebben wij het college middels schriftelijke vragen om opheldering gevraagd, wij vinden het o.a. belangrijk dat de gemeente Zutphen de dialoog aangaat met deze, veelal kleine en startende ondernemingen, maar die van groot belang zijn gezien de toch al zorgwekkende economische ontwikkelingen waar Zutphen mee te kampen heeft.  A.s. maandag 26 september wordt er een speciaal forum aan dit onderwerp besteedt n.a.v. een later ingediende motie door SP en CDA, wij zijn dan ook blij dat ook deze partijen onze zorgen en die van de ondernemers met ons delen.

Blauwboek

blauwboekDe Stadspartij, GroenLinks en Partij van de Arbeid vinden dat de rivieren, sloten en vijvers in Zutphen en Warnsveld groener en fraaier kunnen zijn. De drie partijen hebben daar zelf ideeën over, maar vragen ook het publiek, bedrijven en organisaties om suggesties aan te dragen. Alle ideeën worden verzameld in een Blauwboek en aangeboden aan gemeente, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe en Rijkswaterstaat. Uw eigen ideeën kunt u nog in september aanleveren via het emailadres jaapmeijerzutphen@gmail.com. Lees verder…

Duurzame economie in Zutphen

afbeelding-wereldeconomieIs duurzame economie mogelijk? En zo ja, hoe kunnen we dat toepassen in Zutphen? Op dinsdagavond 27 september organiseert de Stadspartij vanaf 19:30 uur een bijeenkomst in het Volkshuis. Pepijn van de Vorst geeft inzicht in de uitgangspunten van de blauwe economie van Gunter Pauli. Daarna onderzoeken we aan de hand van concrete voorbeelden wat deze manier van werken voor Zutphen kan betekenen. Er wordt een bijdrage gevraagd volgens het principe waardebepaling achteraf. Aanmelden graag via fractiestpzw@gmail.com Lees verder…

Wens naar meer werkgelegenheid concreet

rapportenAllemaal willen we dat er zich in Zutphen meer werkgelegenheid aandient. Maar hoe maak je dat concreet? Meer werkgelegenheid betekent dat de gemeente nieuwe ondernemers moet aantrekken. De Stadspartij diende tijdens de Algemene Beschouwingen een tweetal moties in om het vestigingsklimaat voor ondernemers aantrekkelijker te maken. Lees verder

Stadspartij zet opnieuw groene stappen

BallonnenOok in economisch mindere tijden blijft één van de speerpunten van de Stadspartij: een groene, duurzame samenleving.  Opnieuw zijn er een paar stappen gezet in die richting; twee moties die de Stadspartij samen met GroenLinks en het CDA heeft ingediend, zijn aangenomen. Één van de moties gaat over het actief tegengaan van het oplaten van ballonnen tijdens feestelijkheden, de tweede motie vraagt om een duurzaamheidsparagraaf toe te voegen aan raadsvoorstellen en collegebesluiten. Lees verder

Algemene beschouwingen 2016

Algemene beschouwingen 2016De Stadspartij is eigenzinnig, lokaal geworteld en toekomstgericht met hart voor natuur en cultuur. Een groene leefomgeving en bloeiende cultuur zijn tekenen van een samenleving in balans. Naast een gezonde economie vinden wij allerlei creatieve uitingen van mensen en een diversiteit aan flora en fauna erg belangrijk en op die twee vlakken houden wij ons als partij met name bezig. Maar de laatste jaren staan natuur en cultuur onder druk door het huidige economische model dat zijn houdbaar-heidsdatum bereikt heeft. Ook in de gemeente Zutphen hebben we te maken met minder werkgelegenheid, meer leegstand en een hoog aantal uitkeringsgerechtigden. Vandaar dat we besloten hebben ons – samen met de rest van de raad – de komende tijd te focussen op de sociaal-economische agenda. Lees verder…

Proeflokalen als inspirerend voorbeeld

SAMSUNG CAMERA PICTURESDe Stadspartij vergadert geregeld op bijzondere, inspirerende locaties. Onlangs waren de leden welkom bij Proeflokalen aan het Vispoortplein waar gezamenlijk gebrainstormd werd over een nieuw uit te zetten koers voor de partij. De locatie had werkelijk een inspirerende  uitwerking op de aanwezigen, want er kwamen mooie, concrete, actuele ideeën aan de oppervlakte, waarover binnenkort meer. De Stadspartij draagt het nieuwe initiatief Proeflokalen een warm hart toe. Lees verder

Zo denken wij over windmolens

windmolensVeel mensen zijn uitgesproken voor of tegen. Voor omdat windmolens op dit moment veruit de meeste energie op grote schaal leveren in verhouding tot de andere technieken van duurzame energieopwekking en omdat we alle kansen moeten benutten willen we komen tot energieneutraliteit. Tegen omdat ze erg beeldbepalend zijn en direct aanwonenden diverse vormen van overlast ervaren. Vanuit de uitgangspunten dat wij gaan voor een energieneutrale gemeente èn rekening houden met het landschap en omwonenden, zullen we instemmen met het plan van coöperatie IJsselwind meer windmolens rondom het Twentekanaal te plaatsen mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. Lees verder…

Nieuwe burgemeester gezocht!

Nieuwe burgemeester gezochtNa een speciale raadsvergadering in bijzijn van de Commissaris van de Koning heeft de gemeenteraad het profiel voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. In de binnenkort te publiceren vacature staat onder meer dat Zutphen op zoek is naar een daadkrachtige burgemeester met sterke sociaal-communicatieve vaardigheden die verbindingen legt en dingen voor elkaar krijgt. Zij speelt door haar ervaring in het openbaar bestuur en bij voorkeur ook in het bedrijfsleven een belangrijke rol in het vraagstuk rondom werkgelegenheid, weet de gemeente Zutphen sterk te profileren en haar belang te vertegenwoordigen.
P.s. Het gebruik van het woord ‘zij’ en ‘haar’ in de tekst verwijst niet naar de voorkeur voor een vrouw, maar naar het buiten de gebaande paden durven denken en de eigenzinnigheid die past bij Zutphen (en de Stadspartij!).

Duurzaamheid onderdeel van elk voorstel

DuurzaamheidsparagraafDe Stadspartij is mede-indiener van de motie ‘Duurzaamheidsparagraaf‘ omdat we graag willen dat het net zo vanzelfsprekend is stil te staan bij duurzaamheid als bij financiën of communicatie. Daarom vragen we bij alle raads- en collegevoorstellen, zoals voor het ontwikkelen van nieuw beleid, te vermelden welk effect het voorstel heeft op duurzaamheid in de meest brede zin van het woord; de groene leefomgeving, milieu, energieneutraliteit en sociale duurzaamheid.

Uitkering + werken = financiële verbetering!

Bijstand - geld inleverenIedere bijstandsgerechtigde die inkomsten uit werk krijgt, moet daar financieel op vooruit gaan en niet alles hoeven in te leveren. Want voor je eigen geld werken – ook al is dat bedrag gering – stimuleert een actieve bijdrage aan de samenleving, vermindert de afhankelijkheid van de overheid en verhoogt de eigenwaarde.
Vanwege meerdere signalen dat bijstandsgerechtigden alle inkomsten uit betaald werk moeten inleveren heeft de Stadspartij schriftelijke vragen aan het college gesteld. Lees hier hoe die vragen precies luiden.

Zutphen E-Parking – een unieke kans!

auto laadpaalHet klinkt allemaal nog wat futuristisch, maar elektrisch autorijden raakt steeds meer in zwang en wint razendsnel aan populariteit. Zo brengt o.a. autofabrikant Tesla een nieuw model op de markt, hetgeen qua aanschafprijs nu dichtbij een gemiddelde middenklasser auto op benzine komt, met dat verschil dat er geen 50 euro brandstof in de tank gaat, maar 5 euro stroom om alsnog +300 kilometer mee te kunnen rijden, plus alle fiscale voordelen van dien.
In Noorwegen is het bouwen van snel laadstations langs de snelwegen al langer gaande, in Nederland duurt dat zoals gebruikelijk (we lopen behoorlijk achter op de rest) wat langer. Maar, ook de Nederlandse regering begint ervan overtuigd te raken dat elektrisch rijden binnen nu en 15 jaar de nieuwe norm gaat worden. Wat heeft dit van doen met Zutphen? lees verder...

 

Motie aangenomen: Energie neutraal bouwen ‘nul op de meter’

Uitsluitend nog energie neutraal bouwen zou wat ons betreft de nieuwe norm moeten worden voor alle nieuw te bouwen projecten in Zutphen en daar waar sprake is van renovatie. Samen met initiatiefnemer D66 hebben we de motie ‘nul op de meter’ verder uitgewerkt en mede ingediend met o.a. Christenunie en CDA. Tijdens de laatste vergadering is de motie door een meerderheid ondersteund en aangenomen. klik hier voor de motie

Motie aangenomen: Maatwerk voor vluchtelingen

Mede ingediend door de Stadspartij, is de motie “maatwerk voor vluchtelingen” op 11 april j.l. door de raad aangenomen.
Vele van de Syrische vluchtelingen zijn middelbaar tot hoog opgeleid, een deel van hen zal met gezin ook in onze stad komen wonen. Hun toekomstige kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn echter door regelgeving noodgedwongen beperkt, waar juist zij waarde toe zouden kunnen voegen. Wij vinden het belangrijk dat met name ook getalenteerde goed opgeleide vluchtelingen, de juiste ondersteuning krijgen om zo snel mogelijk in onze stad en regio aan de slag kunnen gaan. Hiervoor is omscholing- met tijdelijk uitstel van sollicitatieplicht – niet alleen gewenst maar ook noodzakelijk. De Stadspartij is samen met PVDA, CDA en ChristenUnie mede indiener van deze door D66 geïnitieerde motie. motie maatwerk vluchtelingen