De Stadspartij

Over ons

groepsfoto_piano_lr

Bestuur en fractie van de Stadspartij 2015

De Stadspartij is opgericht naar aanleiding van de destijds te grote uitbreidingsplannen van de gemeente Zutphen in ons mooie groene buitengebied. Al meer dan 25 jaar zetten wij ons als lokale partij in voor natuur, historie, toekomst en cultuur. De Stadspartij staat voor een aantrekkelijke groene duurzame leefomgeving, een samenleving waarbinnen het prettig is te wonen, te ondernemen, rust te zoeken of jezelf te ontwikkelen, waar het goed toeven is en bovenal te kunnen beleven.

Wij zijn niet gebonden aan de opvattingen en belangen van een landelijke politieke partij en lopen niet aan de leiband van een landelijk hoofdbestuur. Hierdoor kunnen wij actief een eigen, onafhankelijke koers volgen. Wij kiezen voor een aantrekkelijke duurzame groene leef gemeente. Bij alle te nemen raadsbesluiten vragen wij ons als eerste af, in hoeverre deze zich daartoe verhouden en een verbetering voor stad en dorp betekenen, ten aanzien van de aantrekkelijkheid om er te wonen, te werken, te ondernemen of te recreëren. Wij streven naar verbinding en luisteren naar de inbreng van onze leden, bewoners(groepen) en burgerinitiatieven. in 2010 groeide de Stadspartij uit tot de tweede partij van Zutphen. Deze groei bewees dat veel inwoners een andere politiek wensen, waarin meer rekening werd gehouden met de belangen dichtbij huis. De gemeenteraad moet dan ook, vinden wij, in de eerste plaats een raad van en voor de lokale bevolking zijn.

Tijdens onze vorige bestuursperiode 2010 ­2014, die hard geraakt werd door de economische crisis, werd een afgewogen beleid gevoerd van zowel bezuinigen als gericht en duurzaam investeren. Binnen deze periode is onder meer gerealiseerd:

  • Omvorming van het grootschalige woningbouw project IJsselsprong naar het project Rivier in de stad, wat een aanzienlijke kwaliteitsverbetering betekent voor zowel de Hoven als van de IJsselkade, de Marspoortstraat en de Groenmarkt ten aanzien van de huidige herinrichting gestart in 2015.
  • Ontwikkeling van de Zutphense Groenatlas waarmee de groenstructuren beter worden beschermd en geïntegreerd binnen gemeentelijk beleid;
  • De wettelijke status van het Beschermd Dorpsgezicht Warnsveld vastleggen en handhaven, hetgeen bekrachtigd door het nieuwe college in 2015;
  • Verdere ontwikkeling Ecologisch Stadspark en Natuurwaarden kaart in samenwerking met betrokken inwoners; facilitering burgerinitiatieven als Bijenlint en Pluk de Stad;
  • Samenwerking binnen de Stedendriehoek ter voorbereiding op de decentralisaties in het sociale domein (AWBZ/Wmo, Jeugdzorg, Participatiewet/Werk en inkomen);
  • Beleidsafstemming met de provincie waardoor op afzienbare termijn een rondweg zal worden aangelegd rond de wijk de Hoven;
  • Subsidiëring van initiatieven uit de samenleving op het gebied van kunst & cultuur (Internationaal Cellofestival, huiskamerfestival Gast in Zutphen, Metaheirhuisje Joodse begraafplaats e.a.) alsmede maatschappelijke lokale initiatieven, onder andere het Hospice Zutphen, Alzheimer Nederland en Zonnebloem afdeling Zutphen).

In 2014 zijn wij fris van start gegaan met een enthousiaste nieuwe fractie. Onze oud fractie voorzitter en voormalig wethouder Hans la Rose geniet van zijn welverdiende pensioen en heeft de fakkel over gedragen aan onze jonge fractie voorzitter ­en nieuwe Stadspartij gezicht, Dorien Bogerd. Zij wordt ondersteund door de nieuwe raadsleden Hans Boersbroek, Gerard Pelgrim en fractie volger Kees van Toor.