Masterplan Onderwijshuisvesting verdient aanscherping

Veel lof voor de totstandkoming van het masterplan onderwijshuisvesting tijdens de bespreking gisteravond, maar harde afspraken maken over het delen van huisvesting door meerdere scholen, energieneutraal bouwen of behoud van het cultuurhistorische aanzicht van een te renoveren/slopen schoolgebouw wilde de wethouder en een groot deel van de raad niet.
Met als doel een divers, toekomstbestendig en innovatief onderwijsaanbod is er ruim een jaar overlegd met schoolbesturen en andere belanghebbenden om te komen tot een gezamenlijke visie. Kernelementen daarin zijn het flexibel en multifunctioneel gebruiken van schoolgebouwen, ‘de samenleving in de school en de school in de samenleving’ en het inzetten op kwaliteit in plaats van stenen. Uitgangspunten waar wij ons helemaal in kunnen vinden.
Waar het gaat om de uitvoering zoals beschreven in het masterplan hadden wij graag gezien dat we op sommige punten duidelijker afspraken hadden gemaakt. Bijvoorbeeld dat bij over- of onderbezetting van een schoolgebouw of renovatie- en nieuwbouwprojecten altijd eerst contact gelegd wordt met de andere schoolbesturen om te kijken waar samenwerking mogelijk is. Het voornemen om flexibel te kijken naar huisvesting, ook waar dat leidt tot gezamenlijk gebruik van gebouwen, is mooi maar niet vanzelfsprekend. Organisaties zijn namelijk geneigd eerst voor zichzelf te zorgen. Wat overigens heel begrijpelijk is, maar juist daarom volgens ons extra aandacht behoeft zodat die extra inspanning tot samenwerking wel altijd genomen wordt.
Een tweede punt is energieneutraal nieuw bouwen of energiearm renoveren. Over een kleine vier jaar moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland voldoen aan de BENG-norm (bijna energieneutraal). Op dit moment voldoet nog geen enkel schoolgebouw in onze gemeente daaraan. Aangezien het masterplan 15 jaar bestrijkt en de gemeente energieneutraal wil worden (althans, op papier) vinden wij het vanzelfsprekend energiearme/energieneutrale huisvesting op te nemen. De wethouder vindt het echter een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen om hieraan te werken. Wat te doen als de schoolbesturen niet voldoen aan de norm terwijl de gemeente als eigenaar verantwoordelijk is voor de panden, blijft de grote vraag.
Tot slot behoort het gebouw waar het Baudartius College nu in zit tot de typische wederopbouw architectuur. Zutphen kent een verleden – ook nog vrij recent – van het afbreken van stadsmuren, stadsdelen en gebouwen waardoor het unieke en veelzijdige cultuurhistorische karakter van de stad verloren gaat. Wij pleiten ervoor om bij elk beeldbepalend gebouw goed te kijken wat daarvan behouden kan worden en hoe nieuwbouw hierop kan aansluiten.
Als reacties op voorgaande drie punten kwamen met name de twee opmerkingen ‘dit is te detaillistisch’ en ‘wij gaan uit van vertrouwen wat beschaad kan worden door teveel vast te leggen’ naar voren. Als Stadspartij vinden we dit een gemiste kans en hadden we veel liever aan de voorkant van de uitvoering heldere afspraken met elkaar op papier gezet. Voornamelijk met het oog op leerlingenkrimp en leegstand, waar nu ook al – op kleine schaal – sprake van is. Waar het gaat om een bedrag van ruim 12 miljoen alleen al in 2017 vinden wij het belangrijk zorgvuldig te kijken naar wat er in de ‘stenen’ gestopt wordt omdat de inhoud van het onderwijs wat ons betreft eerder een impuls kan gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan projecten die zorgen voor een betere aansluiting tussen opleidingen en het bedrijfsleven en het opzetten van een kennisplatform voor onderwijs, ondernemers en overheid zoals benoemd in onze eerdere motie.

Bekijk hier de drie amendementen:
Amendement Aanscherpen Randvoorwaarden Masterplan Onderwijshuisvesting
Amendement Energieneutraal bouwen Masterplan Onderwijshuisvesting
Amendement Vierde scenario voor Baudartius in Masterplan Onderwijshuisvesting