De Kaardebol verdient een duurzame toekomst

de-kaardebolDe Stadspartij heeft – ondersteund door BewustZW en Lijst van Vliet – de motie ‘Een duurzame toekomst voor De Kaardebol’ ingediend omdat we ons zorgen maken over de huidige invulling van het terrein. De afgelopen maanden hebben de ontwikkelingen elkaar snel opgevolgd. Eind oktober heeft Driekant Buiten het contract als hoofdhuurder opgezegd en de gemeente is nu in gesprek met de andere huurders. Is daarmee de motie dan overbodig geworden? Nee, want de situatie is nog steeds zo dat contracten ontbreken, er geen uitvoering gegeven wordt aan de op die plek gewenste duurzaamheids-doelstelling en initiatieven dreigen af te haken als er niet op heel korte termijn duidelijkheid komt.
Het voorstel van de wethouder is een aantal scenario’s te ontwikkelen en deze aan de raad voor te leggen. Daar is dan wel meer tijd voor nodig dan de nog resterende weken tot de kerstvakantie. Wij geven graag wat meer ruimte ervan uitgaande dat uiterlijk half maart een goed plan gepresenteerd wordt met daaraan gekoppeld – zoals de wethouder eerder in het forum aangaf – conceptcontracten die in principe de dag na de vergadering direct ondertekend kunnen worden. Om te komen tot de nieuwe contracten willen wij graag de volgende drie aanbevelingen doen.
1 – Door sommigen is gesuggereerd dat het hier gaat om een doorsnee huurder-verhuurderssituatie waarbij de gemeenteraad zich niet dient te bemoeien met de inhoud. Dat is nadrukkelijk niet het geval. Naar aanleiding van de kerntakendiscussie in 2011 is besloten het voormalige centrum voor natuur- en milieueducatie niet meer zelf te exploiteren. Dit is destijds vertaald in harde en zachte randvoorwaarden. Waar het gaat om de expliciete invulling van het terrein hoort deze opdracht expliciet en kraakhelder in het contract te staan.
Overigens is de vraag met wie een contract afgesloten wordt een aangelegenheid van het college, terwijl de raad gaat over sturing op randvoorwaarden als een duidelijke duurzaamheidsopdracht en goede contracten.
2 – Op dit moment is er een spanningsveld tussen enerzijds een huurovereenkomst voor een langere periode die ook van kracht blijft als één van de initiatieven van het terrein verdwijnt. Dit pleit voor individuele contracten. Anderzijds is samenwerking noodzakelijk wil er meerwaarde ontstaan, wat om nadrukkelijke afspraken op dit vlak vraagt. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een coöperatie of vereniging van eigenaren. De laatste constructie met een hoofdhuurder en onduidelijke taak voor de assetmanager is in ieder geval ongeschikt. Daarbij raden wij aan de twee uiteenlopende kwaliteiten van een horecaondernemer en iemand die zorg draagt voor de onderlinge contacten als twee verschillende functies voor het terrein te behandelen. Waarbij de laatste rol ook ingevuld kan worden in de vorm van een organisator die naast de faciliterende functie voor huurders en verhuurder eveneens partijoverstijgende activiteiten en projecten initieert.
3 – Verschillende malen is aangegeven dat de doelstellingen voor de afdelingen vastgoed en duurzaamheid elkaar lijken te bijten. Aangezien het primair gaat om de invulling van duurzaamheidsbeleid is samenwerking met deze afdeling om te komen tot passende scenario’s onmisbaar.
Andere aandachtspunten op financieel gebied zijn onderlinge afspraken tussen de gebruikers: het mag niet zo zijn dat achterstallige betalingen van de één leiden tot het faillissement van de ander. En hoewel aan het begin van het jaar is aangegeven door de wethouder dat de duurzaamheidssubsidie losgekoppeld wordt van het terrein ontvangen wij signalen dat aanvragen blijven liggen omdat de toekomst van de Kaardebol onduidelijk is. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Tot slot willen we het belang benadrukken van een plek als de Kaardebol. Over de hele wereld maken overheden regels om te komen tot klimaatneutraliteit en werken bedrijven toe naar een circulaire economie zodat we nog generaties lang van deze prachtige planeet kunnen genieten. Maar of dit streven gehaald wordt is in handen van consumenten, ofwel onze inwoners. Inwoners die een grote omslag te maken hebben in denken en handelen. In deze gemeente zo’n 47.000 mensen die via bewustwording en concrete acties begeleid worden naar een duurzame toekomst en hier ligt dan ook een mooie rol voor de Kaardebol weggelegd.