Herijking toegang Sociaal Domein te prematuur

Tot op zekere hoogte kunnen we het college volgen met haar herijking visie sociaal domein waar het gaat om een betere samenwerking en afstemming van processen. Maar zoals in het document zelf ook staat: ‘De sleutel voor het goed laten werken van de toegang zit dan ook niet zozeer in de structuur, maar in de samenwerking tussen alle betrokkenen en het stroomlijnen van een gedeelde werkwijze.’
We begrijpen dan ook niet de voorgestelde verandering om naast het Zutphens Werkbedrijf en de sociale wijkteams, een nieuw Stedelijk Expertisecentrum en Stedelijke Backoffice op te zetten. Met deze herverdeling worden meer organisaties en meer afscheidingen gecreëerd in plaats van de voorgenomen ontkokering en onze zorg is dat de aandacht veel te veel gaat naar de interne organisatie in plaats van naar de cliënten.
Het lijkt alsof deze visie een noodsprong is om de ontstane situatie bij Het Plein een goede draai te geven in plaats van dat het doordachte oplossingen geeft die tot verbetering leiden van eerder gesignaleerde knelpunten, zoals onduidelijkheid wie zich met welke vraag waar het beste kan melden door de verschillende toegangen en het niet waargemaakte voornemen van 1 gezin – 1 plan – 1 regisseur. Zoals wethouder Withagen aangeeft is de uitwerking niet duidelijk en wil ze nog met de raad om tafel om zicht te krijgen op hoe de toekomst er uit gaat zien. De nu geformuleerde uitgangspunten voor een herziene visie zijn dan ook te prematuur.

Wat de Stadspartij betreft draait de doorontwikkeling om de volgende punten:
– De professionals gaan meer de wijk in, het sociale wijkteam wordt uitgebreid en is dé toegang tot het sociaal domein.
– Er is één hoogwaardige intake voor meerdere vormen van zorg/ondersteuning met aandacht voor maatwerk, vanuit daar wordt de regisseursrol geborgd en indien nodig begeleiding warm overgedragen.
– Ontschotting van middelen èn ontkokering van professionals door zoveel mogelijk bundeling in één organisatie en waar dat niet mogelijk is zorgen voor fysieke nabijheid (ontmoetings- en werkplekken) van organisaties om overleg te vergemakkelijken.
– Het Zutphens Werkbedrijf kent veel raakvlakken met het sociaal domein en krijgt een prominente plek in de visie op het sociaal domein. Onderzoek waar aansluiting mogelijk is bij de intake en het expertisecentrum.