Een nieuwe visie op de Participatiewet

Zestigplussers vrijstellen van de sollicitatieplicht en meer mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Dat zouden wij graag terugzien bij de uitwerking van de nieuwe visie voor de participatiewet. Te veel inwoners met een uitkering ervaren geen stimulans vanuit het Plein, maar juist een belemmering door de regeldruk van verplichte sollicitaties op niet bestaande of niet passende functies. Volledige werkgelegenheid, ofwel iedereen een betaalde baan, is een utopie. Wel onderschrijven wij het streven dat zoveel mogelijk mensen werk hebben. Liefst betaald werk bij een reguliere werkgever, maar het kan ook gaan om onbetaald werk met een maatschappelijke meerwaarde. Er zijn concrete richtlijnen nodig die door medewerkers van het Plein kunnen worden toegepast om de huidige ruimte voor maatwerk nu onvoldoende wordt benut. Zo’n uitwerking kan bijvoorbeeld zijn dat zestigplussers die een actieve rol in de samenleving hebben ontheven worden van de sollicitatieplicht.
Gesubsidieerd werk lijkt aantrekkelijk als opstap naar regulier werk en voor de invulling van werk met een maatschappelijke functie wat eerder is wegbezuinigd, maar op de lange termijn zijn eerdere initiatieven als Melkert of ID-banen niet succesvol gebleken en zullen we voor structurele oplossingen op zoek moeten naar andere wegen.
Bij betaald werk en het creëren van plekken voor mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt spelen werkgevers, maar ook ondernemers en onderwijs een belangrijke rol. Daarom hebben wij op andere momenten al gepleit voor bijvoorbeeld een ‘rode loper’-beleid om de vestiging van nieuwe bedrijven en groei van bestaande bedrijven te bevorderen en een platform van de drie O’s waarin innovatie en het opstarten van projecten voor een goede aansluiting met arbeidsmarkt het hoofddoel vormen.
Verder vragen wij bij de uitwerking van de visie aandacht voor zelfstandig ondernemerschap, verdringing bij bedrijven en een beperkte rol van de gemeente als verbinder en motivator richting werk met ruimte voor samenwerkingspartners die doen waar zij goed in zijn.