Behaalde resultaten

Voldaan kijken we terug op de periode 2014 – 2018 waarin we hard hebben gewerkt èn veel voor elkaar hebben gekregen. In een periode als oppositiepartij zonder wethouder, tijdens bezuinigingen en met een veelheid van partijen, komen we tot een overzicht van wat we bereikt hebben waar we trots op zijn.

Tijdens onze vorige bestuursperiode 2010 – ­2014, die hard geraakt werd door de economische crisis, werd een afgewogen beleid gevoerd van zowel bezuinigen als gericht en duurzaam investeren. Binnen deze periode is onder meer gerealiseerd:

  • Omvorming van het grootschalige woningbouw project IJsselsprong naar het project Rivier in de stad, wat een aanzienlijke kwaliteitsverbetering betekent voor zowel de Hoven als van de IJsselkade, de Marspoortstraat en de Groenmarkt ten aanzien van de huidige herinrichting gestart in 2015.
  • Ontwikkeling van de Zutphense Groenatlas waarmee de groenstructuren beter worden beschermd en geïntegreerd binnen gemeentelijk beleid;
  • De wettelijke status van het Beschermd Dorpsgezicht Warnsveld vastleggen en handhaven, hetgeen bekrachtigd door het nieuwe college in 2015;
  • Verdere ontwikkeling Ecologisch Stadspark en Natuurwaarden kaart in samenwerking met betrokken inwoners; facilitering burgerinitiatieven als Bijenlint en Pluk de Stad;
  • Samenwerking binnen de Stedendriehoek ter voorbereiding op de decentralisaties in het sociale domein (AWBZ/Wmo, Jeugdzorg, Participatiewet/Werk en inkomen);
  • Beleidsafstemming met de provincie waardoor op afzienbare termijn een rondweg zal worden aangelegd rond de wijk de Hoven;
  • Subsidiëring van initiatieven uit de samenleving op het gebied van kunst & cultuur (Internationaal Cellofestival, huiskamerfestival Gast in Zutphen, Metaheirhuisje Joodse begraafplaats e.a.) alsmede maatschappelijke lokale initiatieven, onder andere het Hospice Zutphen, Alzheimer Nederland en Zonnebloem afdeling Zutphen)

Zie voor meer acties en opbrengsten de pagina Stadspartij Zutphen-Warnsveld; lokale pionier sinds 1990.