Algemene beschouwingen 2016

Algemene beschouwingen 2016De Stadspartij is eigenzinnig, lokaal geworteld en toekomstgericht met hart voor natuur en cultuur. Een groene leefomgeving en bloeiende cultuur zijn tekenen van een samenleving in balans. Naast een gezonde economie vinden wij allerlei creatieve uitingen van mensen en een diversiteit aan flora en fauna erg belangrijk en op die twee vlakken houden wij ons als partij met name bezig.
Maar de laatste jaren staan natuur en cultuur onder druk door het huidige economische model dat zijn houdbaarheidsdatum bereikt heeft. Ook in de gemeente Zutphen hebben we te maken met minder werkgelegenheid, meer leegstand en een hoog aantal uitkeringsgerechtigden. Vandaar dat we besloten hebben ons – samen met de rest van de raad – de komende tijd te focussen op de sociaal-economische agenda.

We staan voor het vraagstuk hoe een paar duizend mensen weer aan het werk te krijgen. Het geven van handvatten aan mensen die werk zoeken is een goed begin. Daarnaast zijn er aanzienlijk meer banen nodig om iedereen een betaalde arbeidsplek te geven. Regionaal de samenwerking zoeken is daarbij een waardevolle insteek, maar ook vanuit de gemeente Zutphen zelf kunnen we meer doen om bedrijven aan te trekken.
Onze eerste motie gaat over het verbeteren van de vestigingsfaciliteiten voor nieuwe bedrijven: het verkorten van vergunningtrajecten, begeleiding van A tot Z door een bedrijfsrelatiemanager en het compenseren van OZB voor startende bedrijven en locaties waar we de bedrijvigheid willen stimuleren.
Onze tweede motie is het voorstel een commercieel bureau in te schakelen om bedrijven te acquireren met als opdracht met name te werven voor werkgelegenheid die passend is bij Zutphen zoals benoemd in de visie 2025. Wat ons betreft is deze toegespitst op duurzaam & milieuvriendelijk ondernemen (kringloopeconomie), ambachtelijke & hoogtechnische werkgelegenheid (greentech) en toerisme. Voor elke Zutphense bijstandsgerechtigde die zij aan het werk helpt stellen we een standaardbedrag ter waarde van meerdere maanden uitkering ter beschikking.
In een derde motie roepen wij tevens op om het huidige onderwijs in Zutphen beter aan te laten sluiten op de vraag vanuit de lokale en regionale markt. Daarvoor willen we dat er een netwerk gecreëerd wordt van lokale overheid, ondernemers en onderwijs waar de overdracht van kennis, praktische ondersteuning en nieuwe initiatieven gestalte krijgt.

Naast werk maken van werk vragen wij – nota bene als lokale partij – om verder te kijken buiten onze gemeentegrenzen, naar landelijke en zelfs mondiale ontwikkelingen. Waar we nu op inspelen is de economie met haar conjunctuur van betere en slechtere tijden. Mondiaal gezien zal er een einde komen aan de huidige lineaire groei omdat onze planeet aarde, inclusief haar grondstoffen, nu eenmaal niet meegroeit. De kringloopeconomie is daar het antwoord op, maar het zal nog een tijd duren voor we dit op alle vlakken hebben doorgevoerd. Daarbij zal het aantal banen in de toekomst door de technologische ontwikkelingen afnemen. Een herverdeling van werk door bijvoorbeeld een kortere werkweek – waar het basisinkomen een grote rol in kan spelen – is nog niet in zicht. Vandaar dat we lokaal moeten kijken wat er op korte termijn mogelijk is en moeten we durven grensverleggend te zijn.
Want hoewel er een grote vraag is naar meer betaalde banen, hebben we werk in overvloed. Zo worden steeds meer overheidstaken op gemeentelijk niveau uitgevoerd tegen een lager of zelfs geen budget. We doen een beroep op inwoners om met initiatieven te komen en bij te dragen aan de samenleving. Daartoe zijn er de afgelopen twee jaar drie moties ingediend: Right to Challenge, Maatschappelijke verhuur en het opstellen van een Burgerbegroting. Wij ondersteunden deze van hart en geloven dat we hier als gemeente nog veel meer stappen in kunnen zetten.

Een grote groep mensen is direct gelinkt aan aan de sociaal-economische agenda: uitkeringsgerechtigden. Ook van hen zouden we graag zien dat ze participeren. Alleen is juist deze groep, waar veel potentieel zit, ook het meest gebonden door regelgeving. Laten we deze potentie tot bloei brengen door de weg naar vrijwilligerswerk te openen. Een heel aantal werkzaamheden komt in aanmerking voor versoepeling van de huidige regels. Denk bijvoorbeeld aan de begeleiding van sport- & spelactiviteiten, de bemensing van musea, werk in een hospice, het onderhouden van speeltuinen en groen in de openbare ruimte. Alles waar wij als gemeenschap waarde aan hechten, maar wat via het huidige systeem financieel onder druk staat. Daar staat dan wel wat tegenover voor degenen die zich hiervoor inzetten. Vrijstelling van de sollicitatieplicht bijvoorbeeld en de vrijheid om te kiezen wat bij iemand past. Door het verbinden van de verschillende beleidsterreinen geven we ruimte aan de persoonlijke groei en ontwikkeling zoals beschreven in de visie 2025 èn ontstaan er mogelijkheden om meer te doen met minder geld. Hier gaan wij in het najaar graag het gesprek over aan met raad en college.

En natuurlijk staat de Stadspartij ook voor haar eigen onderwerpen: Cultuur heeft een mooie plek gekregen in de voorjaarsnotitie. Daar zijn we heel blij mee. Het woord groen daarentegen ontbreekt, terwijl een groene leefomgeving en een goede bereikbaarheid per fiets en openbaar vervoer twee belangrijke elementen zijn die medebepalend zijn voor de aantrekkelijkheid van Zutphen als woonstad. In ons eerste amendement dan ook het verzoek deze elementen op te nemen in de tekst van het totale plaatje van Zutphen. Het tweede amendement gaat over een heldere positionering van Zutphen richting samenwerkingspartners. Wij sluiten graag aan bij de Stedendriehoek voor wat betreft het ontwikkelen van werkgelegenheid en het speerpunt Cleantech. Daar willen wij aan toevoegen dat wij een kenmerkende rol vervullen als stad met een centrumfunctie voor de Achterhoek. In het amendement benoemd als ‘Poort naar de Achterhoek’.

Tot slot nog een paar woorden over de zes denklijnen voor het vrijspelen van een werkbudget. Een ‘Sterkere sturing op het sociaal domein’ en ‘Verlagen van de rentelasten’ zouden zo vanzelfsprekend moeten zijn dat we ze hier eigenlijk niet verwacht hadden. Het ‘Verleggen van de rol van gemeente voor wat betreft vastgoed’ is een prima optie om te onderzoeken en uit te voeren waar mogelijk, en ook het ‘Toepassen van zero-based-budgetting’ en ‘Meer risico’s in ramingen en vrijspelen van reserves’ kunnen interessant zijn, mits de risico’s beheersbaar blijven. Wat ons betreft valt het verhogen van de OZB af als denklijn. Deze optie is alleen bespreekbaar als er geen andere mogelijkheden meer zijn en er een duidelijk aanwijsbare meerwaarde voor de stad tegenover staat.

17 juni 2016 – Dorien Bogerd